Evaluatierapport opgraving zuid

11 - 3 - 2024 Evaluatierapport opgraving zuid

De realisatie van het project Wijnaerden is en zal in fases plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende  gronden. Het noordwestelijke deel van het plangebied is inmiddels archeologisch onderzocht. 

Na karterend en waarderend onderzoek is daar een nederzetting uit de laat-Romeinse tijd opgegraven en onderzocht (Meurkens 2021). Sinds 2021 is ook het zuidoostelijke gebiedsdeel beschikbaar voor onderzoek. Dit betreft het zogenaamde - Van Bilsenterrein. Bij vooronderzoek zijn hier vindplaatsen uit het midden-neolithicum, de late prehistorie en de (laat-) Romeinse tijd aangetroffen. Op basis van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit zijn deze vindplaatsen als behoudenswaardig aangemerkt en is behoud geadviseerd (in-situ of ex-situ door middel van een opgraving). Het bevoegd gezag heeft dit advies overgenomen (selectiebesluit dd. 1-11-22). Aangezien behoud in-situ gezien de geplande werkzaamheden niet mogelijk is, heeft nader archeologisch onderzoek plaats gevonden door middel van een opgraving.

Na goedkeuring van het evaluatieverslag zal de verdere uitwerking van het onderzoek in gang worden gezet, waaronder het specialistisch onderzoek. Het concept eindrapport zal binnen 18 maanden na goedkeuring evaluatierapport opgeleverd worden.

Met het opstellen van de catalogus en het verder uitwerken van de hoofdstructuren zal zo snel mogelijk gestart worden. Op deze wijze kunnen de in te zetten specialisten nog tijdens hun onderzoek beschikken over alle structuurgegevens. Nadat het vondstmateriaal is geanalyseerd zullen de gegevens per periode worden gebundeld en worden daaruit conclusies getrokken.

Vervolgens zal het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied afgerond worden.