Archeologisch onderzoek

16 - 7 - 2018 Archeologisch onderzoek
Om te bepalen of archeologische waarden in het geding zijn, is er in het westelijk deel van het plangebied inmiddels zowel een karterend booronderzoek als een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij is een vindplaats aangetroffen uit de Bronstijd en/of de Romeinse tijd. Behoud ter plaatse is niet mogelijk en daarom dient de vindplaats opgegraven te worden.