Aanleiding

Wat is een gebiedsontwikkeling?

Gebiedsontwikkeling is een ruimtelijkeordeningsterm voor de ontwikkeling van een afgebakend gebied in al haar facetten, gericht op het op een lijn brengen van publieke, private en particuliere belangen die bestuurlijke en sectorale grenzen doorsnijden, waarbij overheden samenwerken met maatschappelijke partners en risicodragend participeren. Gebiedsontwikkeling is een vorm van publiek-private samenwerking.

Het Nederlandse landschap is altijd in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Overheden stellen daarom steeds vaker enkel de kaders op en laten ontwikkelingen over aan particuliere initiatieven. Van oudsher is zand- en grindwinning onlosmakelijk verbonden met het landschap. Vandaag de dag wordt echter niet langer gehandeld naar taakstellingen maar wordt een duurzame aanpak vereist. Zand- en grindproducenten gaan daarom aan de slag om de kansen die ontgrondingen bieden te combineren met het realiseren van gewenste maatschappelijke functies, zoals natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en waterrecreatie. Een klassiek voorbeeld van een win-win situatie.    

Zand- en grindwinning maakt het mogelijk om de kansen en wensen in het Maasdal gebied Buggenum - Neer en Kessel mogelijk te maken. Het Masterplan Maasplassen en de rapporten van DLG met de financiële onderbouwing vormen de basis voor dit plan. De werkgroep Wijnaerden  heeft voor het gebied een aantal varianten ontwikkeld en naar aanleiding van de MER gekozen voor een voorkeursalternatief. Uitgangspunten daarbij waren hoogwaterbescherming in combinatie met de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het gebied. Daartoe zal de in het gebied gelegen intensieve veehouderij ontmanteld worden. Deze maatregelen zijn mogelijk door financiering vanuit de grondstofwinning.