NRD - Notitie Reikwijdte en Detailniveau is definitief

24 - 3 - 2015 NRD - Notitie Reikwijdte en Detailniveau is definitief

Onlangs is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voorgelegd aan de gemeente Leudal en de Provincie Limburg.

Met deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verschaft de initiatiefnemer (Kuypers Kessel) globale informatie over de achtergronden, aard, omvang en de te verwachten effecten van de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied ‘Gebiedsontwikkeling Wijnaerden’. Daarnaast vormt het verschijnen van deze Notitie de formele aankondiging van de start van de Plan- en Project-m.e.r.-procedure. Met deze notitie kan het bevoegd gezag alle betrokken bestuursorganen en de bevolking informeren en raadplegen over de te volgen aanpak.

Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een soort van inhoudsopgave die aangeeft wat er in het later op te stellen milieueffectrapport (MER) onderzocht en behandeld wordt.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de afbakening, het detailniveau en de methode van aanpak van het gecombineerde Plan- en Project-MER. Daartoe wordt met name ingegaan op:

  •  voornemen en alternatieven: welk gebied en welke activiteiten worden beschouwd?
  •  beoordelingskader: wat zijn de te onderzoeken milieuthema’s en aspecten?
  •  toetsingscriteria: op welke wijze worden de milieueffecten beoordeeld?

De Notitie ligt gedurende een periode van zes weken vanaf 11 maart voor eenieder ter inzage, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen. Het bevoegd gezag neemt uiteindelijk een besluit over voorliggende NRD, waarmee de reikwijdte en het detailniveau van het gecom-bineerde Plan- en Project-MER wordt bepaald.