Initiatief

De initiatiefnemers:

Kuypers Kessel interview directeur M. Bottinga-Kuypers

“Kuypers is een familiebedrijf, dat sinds 1927 werkzaam is in het Limburgse land en sinds 1997 actief werkzaam in het Maasdal van de gemeente Laudal. In het verleden waren ontgrondingen enkel en alleen een middel om bouwgrondstoffen te winnen. Hierbij werden de gebieden meestal planologisch door de overheid vastgesteld. Als herinrichting van een gebied werd meestal gekozen voor natuur en/of extensieve recreatie.

De huidige visie is om een gebiedsontwikkeling in gang te zetten waarbij meerdere doelen gerealiseerd kunnen worden en er een maatschappelijk draagvlak ontstaat. Hoogwaterbescherming gaat daarbij veelal hand in hand met recreatie en toerisme waar de lokale bevolking gebruik van kan maken. Door de grondstofwinning kunnen de bouwinitiatieven en andere economische ontwikkelingen in gang worden gezet.

Om deze doelen te bereiken is het noodzakelijk de intensieve veehouderij in het gebied te saneren, de bedrijflocatie Meeuwissenhof anders in te richten en een Hoogwatergeul aan te leggen. Dit om zodoende de gewenste waterstandsdaling te genereren. 

Gemeente Leudal interview wethouder P. Vogels

“Na de vaststelling van het Masterplan Maas en Maasplassen is de werkgroep Wijnaerden voortvarend aan de slag gegaan met de uitwerking van een integrale gebiedsontwikkeling tussen de haven van Hanssum en het gebied Bouxweerd. Naast rivierverruiming in het kader van hoogwaterbescherming komt er ruimte voor andere ontwikkelingen: toeristisch-recreatief, agrarisch natuurbeheer en een kwaliteitsslag voor het Maasfront en de jachthaven Neer-Hanssum.

Om uiteindelijk tot uitvoering van de gebiedsontwikkeling Wijnaerden over te kunnen gaan, moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het is tegen deze  achtergrond dat  nu eerst een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd. In de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ wordt het voorgestelde  plan voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden helder uitgelegd.

Vanuit de gemeente Leudal is het belangrijk dat het maatschappelijk draagvlak voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden sterk is. Daarmee komt het realiseren van de veiligheid tegen hoge waterstanden in de Maas immers het snelst dichterbij.    


Provincie Limburg interview deputé P. van der Broeck

“Uit ervaring weet ik dat een ontwerpatelier veel kan opleveren, omdat synergie en samenwerking centraal staan. Het moet daarbij juist gaan over “ja, en” in plaats van “ja, maar”. Ik verzeker jullie uit ervaring dat geen enkel individueel plan als zodanig zal worden uitgevoerd. Ik verwacht van deze werksessie als resultaat een haalbaar en betaalbaar combinatieplan, waarbij jullie zonder strikte kaders hebben gezocht naar planonderdelen die elkaar versterken. Slim op elkaar inspelen leidt tot een plan met kwaliteitsimpuls voor het gebied. Kijk niet te eng, denk aan het belang van de regio en laat U elkaar inspireren.